top of page

CORONAVIRUS - MANEXO DE RESIDUOS NOS FOGARES.

FOGARES CON POSITIVOS OU EN CORENTENA POR COVID-19:

Os residuos do paciente, incluído o material desbotable (luvas, panos, máscaras), débense eliminar nunha bolsa de plástico (BOLSA 1) nun cubo para o lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen facer ningunha separación para a reciclaxe.

Esa bolsa 1 debe cerrarse axeitadamente e introducirse nunha segunda bolsa (BOLSA 2), á saída da habitación, onde ademais se depositarán as luvas e a máscara empregados polo coidador, e cerrarase axeitadamente antes de saír da habitación.

A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa do lixo (BOLSA 3) correspondente ó cubo de fracción resto.

Inmediatamente despois farase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos durante 40 – 60 segundos.

A bolsa 3, pechada axeitadamente, depositarase exclusivamente no contedor de fracción resto.

 

FOGARES SEN POSITIVOS OU CORENTENA

A separación dos residuos farase como vén facéndose habitualmente, tratando de maximizar a separación para reducir a fracción resto xerada. As fraccións separadas só se depositarán nos contedores correspondentes.

Os guantes de látex ou nitrilo empregados para outros usos non deben depositarse no contedor de envases lixeiros (amarelo), senón no de resto.

 

+ INFO:

Oficinas Municipais

981 744 001

 

Recientes

Síguenos
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Pinterest Icon
bottom of page