top of page

Perfil do Contratante

ANUNCIO

Visto expediente tramitado para contratación da obra:

 

> Proxecto mellora do vial de Olveira a Boudañeira e Lucín

(PEIM RURAL 2018-19)

ANUNCIO

Visto expediente tramitado para contratación da obra:

 

> Recuperación da contorna da caseta de pescadores e

   piragüismo en Ponte Olveira (FCA 2018).

ANUNCIO

Contratación por procedemento aberto (con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuizos de valor e criterios de apreciación automática) das obras:

 

> Proxecto mellora do vial de Olveira a Boudañeira e Lucín,

   Orzamento: 79.791,03 Euros.

> Recuperación da contorna da caseta de pescadores e

   piragüismo en Ponte Olveira.

   Orzamento: 149.846,71 Euros

 

> Prazo de execución: 6 meses (reducción de prazo como criterio de apreciación: aplicable no prego)

> Garantía Provisional: Non esixida.

> Garantía definitiva: 5% do prezo de adxudicación, excluido o IVE.

> Prazo de presentación de plicas: 13 días naturais dende o seguinte ao de publicación deste anuncio no perfil do contratante.

> Lugar de presentación: Rexistro do concello de Dumbría, estrada de Dumbría, s/n 15151-Dumbría.

> Información para envío do prego e proxecto: Concello de Dumbría.

T. 981744001 / correo@dumbria.es

 

Dumbría, 11 de maio de 2018

O ALCALDE,

asdo: José Manuel Pequeño Castro

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
bottom of page