top of page
POLITICA DE PRIVACIDADE

O Concello de Dumbría cumpre co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD) e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos

dereitos dixitais (LOPDGDD), así como a normativa vixente en cada momento, velando por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

É por isto que, a presente Política de Privacidade ten como obxecto informar sobre o tratamento de datos de carácter persoal que, o Concello de Dumbría, efectúa neste sitio web, sede electrónica e en calquera das súas subdominios,

microsites e/o aplicacións móbiles.

A persoa titular será informada, con carácter previo á recollida dos seus datos, dos extremos xeraisregulados nesta política conforme aos seguintes aspectos:

 

 

1.QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS?

 

O responsable dos teus datos é o CONCELLO DE DUMBRÍA.

Dirección postal: Carretera de Dumbría s/n, 15151 Dumbría (A Coruña)

Teléfono: 981 744 001

Email de contacto DPD: dpd@dumbria.es

 

O artigo 37.1 do Regulamento UE 2016/679 Xeneral de Protección de Datos (RXPD), establece que as autoridades e organismos públicos teñen a

obrigación de designar a un Delegado de Protección de Datos (DPD). Conforme ao citado artigo, o Concello de Dumbría designou o seu DPD en AEPD (Axencia Española de Protección de Datos) como pode consultar en Consulta DPD

 

2.PARA QUE TRATAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos que nos facilitas, así como calquera outros xerados durante o desenvolvemento da relación coas persoas usuarias, podémolos tratar para distintas finalidades en función dos servizos municipaisque sexan obxecto de prestación e, en todo caso, para manter o contacto e a comunicación con estas.

No seu caso, finalidades máis explícitas e concretas poden indicarse nas cláusulas informativas incorporadas en cada unha das vías de toma de datos (formularios web, formularios en papel, locuciones ou carteis e notas informativas) para supostos concretos.

A relación actualizada das actividades de tratamento que o Concello de Dumbría leva a cabo atópasedispoñible na seguinte ligazón ao  Rexistro de actividades de tratamento

 

3.CAL É A BASE XURÍDICA QUE LEXITIMA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS?

O tratamento dos datos dos usuarios realízase no cumprimento de obrigacións

legais que corresponden ao Concello de Dumbría, o cumprimento dunha

misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, a protección de intereses vitais, a execución dun contrato, e/o pode estar tamén

baseada no consentimento das persoas interesadas, que haberá de ser prestado mediante unha clara acción afirmativa. Cando o tratamento se basee

no consentimento, o interesado terá dereito a retiralo en calquera momento sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

4.POR CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?

Os teus datos persoais serán conservados durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento correspondente, salvo que deban conservarse con fins de arquivo en interese público, finsde investigación científica ou histórica ou fins estatísticos, e ata que se cumpriu o prazo de

prescrición de posibles responsabilidades nadas do tratamento.

De modo que o prazo de conservación dos teus datos persoais dependerá do especificado para cada tratamento, así como o establecido na normativa de arquivos e documentación.

5.A QUEN LLE PODO COMUNICAR OS TEUS DATOS PERSOAIS?

O Concello de Dumbría traballa en coordinación con outras Administracións

Públicas locais, autonómicas ou estatais con competencias en materias similares ou equivalentes ás desenvolvidaspolas distintas concellerías, polo que é necesario o intercambio de datos con fins de acreditación, investigación, informativos ou evitar duplicidades na prestación de servizos e axudas, ademais

da cooperación con xuíces e tribunais cando estea obrigado ou sexa requirido para iso.

As Administracións Públicas, por outra banda, están suxeitas a un principio de transparencia regulado en normas xurídicas que obrigan a facer pública a información necesaria que permita a máisampla participación da cidadanía

e dea visibilidade á actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

 

En todo caso o Concello de Dumbría procederá respectando sempre o equilibrio entre a transparencia e o dereito á protección de datos persoais.

6.CALES SON OS TEUS DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS E COMO PODES EXERCELOS?

A través desta ligazón da nosa sede electrónica, podes exercer os teus

dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ao seu tratamento,

portabilidade e limitación dos teus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado

dos teusdatos, cando procedan, mediante escrito acompañado do DNI do interesado ao Concello de Dumbría, dirixido ao Rexistro Xeral: Carretera de Dumbría s/n, 15151 Dumbría (A Coruña); ante calquera dos puntos de rexistro de entrada do Concello, ou por correo electrónico á dirección electrónica: dpd@dumbria.es . Este correo só funciona a efectos de información ou consulta. O exercicio dos dereitos en materia de protección de datos ha de presentarse en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Igualmente poderás formular reclamacións ante a Axencia Española de Protección de Datos sita en C/ rúa Jorge Juan, 6, 28001, Madrid ou mediante a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 

7.CALES SON AS NOSAS MEDIDAS DE SEGURIDADE?

O Concello de Dumbría é consciente da preocupación do usuario pola seguridade, por iso optou por implementar os niveis de seguridade

adaptado aos riscos das operacións de tratamento para o adecuado

funcionamento, funcionalidades e dos seus servizos a Web , preservando a integridade e seguridade dos datos e informacións almacenadas co fin evitar a perda, alteración ou acceso nonautorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, natureza, alcance, fins e contexto dos datos almacenados e os riscos aos que estean expostos xa proveñan da acción humana ou de medio físico ou natural.

8.O CONCELLO EN RRSS

O Concello de Dumbria ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Concello, o tratamento dos datos persoais

rexerase por este apartado, así como por aquelascondicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente. Podes consultar as

políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

Facebook   

Instagram

Youtube

Whatsapp

 

O Concello tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenzana rede social, informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outrafinalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

9. VIDEOVIXILANCIA NO CONCELLO DE DUMBRÍA

O Concello de Dumbría ten instaladas cámaras nas vías de acceso á fervenza. Ditas cámaras están dotadas dun sistema de videovixilancia informado mediante carteis informativos onde se recolle toda a información así como pode exercer os seus dereitos regulados nos artigos 15 a 22 do RXPD.

 

A súafinalidade é a de controlar e vixiar o estado do tráfico e garantir a seguridade e movilidade nas víasasí como posibles incidencias que poidan surxir no aparcadoiro.

 

A base legal para o tratamento de datos é o cumplimento dunha misión realizada en interese público.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
bottom of page