top of page
AVISO LEGAL

1. Introducción

A través do presente, infórmase das Condicións e Termos Xerais que regulan o acceso, navegación e uso do Portal da internet do Concello de Dumbría e, en particular, dos seguintes sitios web:

 

Portal da internet

De conformidade co artigo 39 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, enténdese por portal da internet o punto de acceso electrónico, neste a través do dominio https://www.dumbria.com (así como, calquera dos seus subdominios, microsites e/o aplicaciónsmóbiles) cuxa titularidade corresponde, neste caso, ao Concello de Dumbría, o cal permite o acceso a través de internet á información publicada e á Sede electrónica https://sede.dumbria.com/sxc/gl/

 

É por isto que se recomenda que, antes de iniciar a navegación, lea atentamente o presente ‘Aviso Legal’.

 

Coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informamos ao usuario dos nosos datos:

Denominación Social: CONCELLO DA DUMBRÍA
Domicilio Social: Carretera de Dumbría s/n, 15151 Dumbría - A Coruña
NIF: P1503400B
Teléfono: 981 744 001
e-Mail: correo@dumbria.es 
Páxina Web: https://www.dumbria.com/

1.Carácter dá información publicada non Portal

As informacións ofrecidas mediante este medio teñen exclusivamente carácter ilustrativo e non orixinan dereitos nin expectativas de dereitos e o Concello de

Dumbría non se fai responsable dos contidos accesibles a través de ligazóns

ou documentos existentes noutros dominios.

O Concello de Dumbría procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súaactualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar erros e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Con todo, o Concello de

Dumbría non pode garantir a inexistencia de erros nin que o contido da información atópese permanentemente actualizada.

A información contida no Portal pode ser modificada e actualizada polo Concello de Dumbría, sen necesidade de aviso previo, tanto no relativo ao seu

contido como ao seu deseño e presentación. A información proporcionada en resposta a calquera consulta ou petición de información ten carácter meramente orientador e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementosadministrativos, os cales se achan estritamente suxeitos ás

normas legais ou regulamentarias que llessexan de aplicación.

2. Condicións e termos xerais de uso do Portal

Polo acceso, navegación polo Portal da internet do Concello de Dumbría e pola utilización dos servizos incluídos no mesmo, vostede adquire a condición de persoa usuaria, sen reservas de ningunha clase, aceptando todas e cada unha das presentes Condicións e Termos Xerais de Uso e das Condicións

Particulares que, no seu caso, rexan a prestación dos servizos que se

dispuxesen no sitio web, sen prexuízo da atención e cumprimento, pola súa

banda, das condicións fixadas e previstas polos sitios web hipervinculados

desde https://www.dumbria.com , das cales non responde este concello.

 

O Concello de Dumbría poderá, en todo momento e sen aviso previo/previo aviso, modificar as Condicións e Termos Xerais de Uso, así como as Condicións Particulares, que se establecesen.

En todo caso, a persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado dos

contidos e servizos que o Concello de Dumbría ofrece a través do Portal e, con carácter enunciativo pero non limitativo:

(I) Non incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde

pública.

(II) Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Portal, calquera información ou material que, explícita ou implicitamente,

fóra difamatoria, inxuriosa, obscena, ameazadora, xenófoba, de apoloxía do terrorismo, pornográfica ou incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, con especial atención á honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, contra os

dereitos humanos.

(III) Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutras persoas

na utilización do Portal ou na utilización de calquera dos servizos dispostos,

incluíndo a utilización, no seu caso, de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma. En consecuencia, o Usuario non deberá acceder e, no seu caso, utilizar as claves doutras persoas usuarias e modificar oumanipular as súas mensaxes.

(IV) Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Portal ningún programa de computador, datos, virus, código que sexa susceptible de causar danos no Portal, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do Concello de Dumbría ou, en xeral, de calquera terceiro, ou que, de calquera

outra forma, sexa capaz de causar calquera tipo de alteración ou impedir o

normal funcionamento dos mesmos.

(V) Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do Concello de Dumbría ou de terceiros.

En caso de contravir as condicións anteriores, o Concello de Dumbría se reserva a facultade e estará lexitimado para bloquear, suspender ou cancelar, de forma inmediata e sen aviso previo/previo aviso, o acceso e uso do Portal e, no seu caso, para retirar os contidos presunta ou declaradamente ilegais, xa o realice ao seu exclusivo criterio ou a pedimento de terceiro afectado ou de autoridade competente.

3. Responsabilidade

O Concello de Dumbría non se fai responsable dos danos e prexuízos que se puidesen derivar de, con carácter meramente enunciativo e non limitativo:

(I) Omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías e/o desconexións no funcionamentooperativo deste sistema electrónico ou nos aparellos e equipos informáticos dos Usuarios, motivadas por causas alleas ao Concello de Dumbría, que impidan ou atrasen a prestación dos servizos ou a navegación polo Sistema.

(II) Atrasos ou bloqueos no uso, causados por deficiencias ou sobrecargas da internet ou noutrossistemas electrónicos.

(III) O Portal do Concello de Dumbría pode conter ligazóns ás sedes electrónicas doutrasAdministracións públicas ou a páxinas web doutros órganos, empresas ou institucións, co obxectivode facilitar aos cidadáns a procura de información e recursos a través de Internet. Con todo, ditas páxinas non son da súa titularidade e, por tanto, o Concello de Dumbría non é responsable dos seuscontidos, funcionamento ou das posibles consecuencias que poidan derivarse do acceso ou uso das mesmas.

4. Propiedade intelectual e industrial

O Concello de Dumbría é o titular dos dereitos de propiedade intelectual das obras e prestacións que integran este web. Isto inclúe o deseño gráfico e o software deste web, como tamén os textos, as imaxes e as gravacións que contén. A reprodución, distribución, comunicación pública outransformación destas obras e prestacións require a autorización do titular, á marxe das actividades directamente autorizadas pola lei de propiedade intelectual.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos que aparecen nos webs do Concello poden estar protexidos por réximes de propiedade industrial e pertencen aos seus titulares respectivos. Queda prohibido calquera uso que non teña a autorización do titular ou que non estea amparado pola lei.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outraactividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida, salvo que medie autorización expresa do Concello de Dumbría.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
bottom of page