CORRECCIÓN DE ANUNCIO DE LICITACIÓN OBRA “Mellora do acceso peonil á cascada do rio Xallas no Ezaro, Fase 1 Rampa” Convenio nº 30/2017

CORRECCION DO ANUNCIO ANTERIOR:

1º.- Suprímese a obriga daclasificación do contratista.

2º.- Queda como posibilidade deacreditación da solvencia,  aclasificación de:

 Grupo             subgrupo              categoría   

   B                    2     4                     c

3º.- Apertura de novo prazo depresentación de ofertas en horas de 8 a 15 dentro do prazo de 13 días naturais,contados a partir do seguinte ó de publicación deste anuncio no BOP

1.- Entidadeadxudicadora: Concello de Dumbría.

Dependencia quetramita o expediente: Secretaría.

2.- Obxecto docontrato:

Denominación:Contrato para a execución da obra de “Mellorado acceso peonil á cascada do rio Xallas no Ezaro, Fase 1 Rampa"

orzamento execuciónmaterial:....... 208.044,19  €

gastosxerais (13%): ..........................27.045,74 €

beneficioindustrial (6%):................. 12.482,65 €

ive(21%):.......................................... 51.990,24 €

orzamentode contrata:......................299.562,82 €

Prazo de execución:oito meses.

Reducción de prazocomo criterio de valoración: Aplicable no presente prego.

Garantía Provisional:Non esixida.

Garantía definitiva:5% do prezo de adxudicación, excluido o IVE.

3.- Procedemento eforma de adxudicación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios deadxudicación, con sometemento ó Prego-tipo de cláusulas administrativasparticulares da deputación Provincial.

4.- Información edocumentación: na Casa do Concello de Dumbría.

Enderezo: Estrada deDumbría, s/n 15151-Dumbría A Coruña.

E-mail: correo@dumbria.es

Teléfono 981 744 001.Fax 981 744 031.

Data límite paraobter información: Ata as 13 horas do día anterior a aquel no que remate oprazo de presentación de proposicións.

5.- Presentación deofertas:

Data límite depresentación: En horas de 8 a 15 dentro do prazo de 13 días naturais, contadosa partir do seguinte ó de publicación do anuncio no BOP. Publicarase tamén noperfil de contratante.

Documentación apresentar. As proposicións e os sobres axustaranse ós modelos indicados noPrego que rixe a presente contratación.

6.- Apertura deofertas: Publicarase no perfil de contratante.

7.- Control decalidade: Segundo o indicado nos Pregos.

8.- Revisión deprezos: Non se prevé revisión de prezos no presente contrato.

Dumbría,  3 de maio de 2017.

O ALCALDE,

José Manuel Pequeño Castro.


ANUNCIO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO

CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (ESTE ANUNCIO SUBSTITÚESE POLO DE DATA 3 de maio 2017)
OBRA: “Mellora do acceso peonil á cascada do rio Xallas no Ezaro, Fase 1 Rampa” Convenio nº 30/2017 coa Deputación Provincial.

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Dumbría.
     Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
2.- Obxecto do contrato:
     Denominación: Contrato para a execución da obra de “Mellora do acceso peonil á cascada do rio Xallas no Ezaro, Fase 1 Rampa"
     orzamento execución material:....... 208.044,19  €
     gastos xerais (13%): ..........................27.045,74 €
     beneficio industrial (6%):................. 12.482,65  €
     ive (21%):.......................................... 51.990,24 €
     orzamento de contrata:......................299.562,82 €
     Prazo de execución: oito meses.
     Reducción de prazo como criterio de valoración: Aplicable no presente prego.
     Clasificación: Grupo              subgrupo               categoría   
                             B                    2     4                        d
     Garantía Provisional: Non esixida.
     Garantía definitiva: 5% do prezo de adxudicación, excluido o IVE.
3.- Procedemento e forma de adxudicación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, con sometemento ó Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares da deputación Provincial.
4.- Información e documentación: na Casa do Concello de Dumbría.
     Enderezo: Estrada de Dumbría, s/n 15151-Dumbría A Coruña.
     E-mail: correo@dumbria.es
     Teléfono 981 744 001. Fax 981 744 031.
     Data límite para obter información: Ata as 13 horas do día anterior a aquel no que remate o prazo de presentación de proposicións.
5.- Presentación de ofertas:
     Data límite de presentación: En horas de 8 a 15 dentro do prazo de 13 días naturais, contados a partir do seguinte ó de publicación do anuncio no BOP. Publicarase tamén no perfil de contratante.
     Documentación a presentar. As proposicións e os sobres axustaranse ós modelos indicados no Prego que rixe a presente contratación.
6.- Apertura de ofertas: Publicarase no perfil de contratante.
7.- Control de calidade: Segundo o indicado nos Pregos.
8.- Revisión de prezos: Non se prevé revisión de prezos no presente contrato.
Dumbría,  25 de abril de 2017.
A ALCALDESA ACCIDENTAL,
María Carmen Agulleiro Fernández


O tempo en Dumbría
23 de maio 2017
- - -
CONCELLO DE DUMBRÍA / ANO 2017
Rúa do Concello S/N, 15151 Dumbría - A Coruña _TEL. 981 744 001 _FAX. 981 744 031_ correo@dumbria.dicoruna.es